Assessment and Solutions To The Current Water Source Pollution In Man Xa Craft Village Casting Aluminum And Lead In Van Mon, Yen Phong, Bac Ninh

Tên khóa luận: Assessment and Solutions To The Current Water Source Pollution In Man Xa Craft Village Casting Aluminum And Lead In Van Mon, Yen Phong, Bac Ninh

Tên sinh viên: Lê Thị Ngân

Lớp: K42 – CTTT

Ngành: Khoa học và quản lý môi trường

Người hướng dẫn: Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng

Tải khóa luận tại đây.

Leave us a Comment