Học bổng Chính phủ Australia

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trên lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia. Học bổng Chính phủ Australia tiếp nhận hồ sơ xin học bổng từ ngày 1 tháng Hai năm 2017 và đến hết ngày 31 tháng Ba năm 2017.

Các ngành học ưu tiên cho Việt Nam tham gia nộp đơn cho niên học 2018 liên quan đến những mảng sau:

  • Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, thương mại quốc tế, chính sách công)
  • Giao thông (quản lý và tài chính dự án, kỹ thuật giao thông vận tải, quy hoạch giao thông đô thị)
  • Nước và Vệ sinh (quản lý nước, kỹ thuật thủy lợi, chất lượng và các hệ thống cung cấp nước)
  • Giáo dục (quản lý giáo dục, đảm bảo chất lượng)
  • Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ)
  • Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững)
  • Ổn định Khu vực và Nhân quyền (công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế)
  • Khuyết tật
  • Biến đổi khí hậu (lĩnh vực xuyên suốt)

Bậc học: 

Học bổng trao cơ hội cho công dân Việt Nam được học bậc sau đại học tại một viện, trường đại học tại Australia. Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam lần này dành cho bậc học Thạc sỹ nhập học năm 2018. Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu.

Thông tin chi tiết về học bổng xem tại link dưới đây: http://australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/applicants-2/how-to-apply?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Big+cities+2017+Campaign+No+2

Admin

Leave us a Comment