• 1
  • 2
  • full screen slider
  • 4

Đăng lúc: 2017-11-24 14:52:16 | Chuyên mục: Quy định về hình thức khóa luận

On Job Training (OJT) Report

On-the-job training, also known as OJT, is teaching the skills, knowledge, and competencies that are needed for employees to perform a specific job within the workplace and work environment.

Đăng lúc: 2017-11-23 15:17:12 | Chuyên mục: Quy định về hình thức khóa luận

Báo cáo đánh giá khóa luận dành cho giáo viên hướng dẫn

Báo cáo đánh giá khóa luận dành cho giáo viên hướng dẫn

Đăng lúc: 2015-06-25 15:57:59 | Chuyên mục: Quy định về hình thức khóa luận

Quy định về hình thức khóa luận

Hướng dẫn viết khóa luận dành riêng cho sinh viên CTTT, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, áp dụng cho nghiên cứu khoa học và nghiên cứu cuối khóa

Đăng lúc: 2015-05-21 10:11:15 | Chuyên mục: Quy định về hình thức khóa luận