• 1
  • 2
  • full screen slider
  • 4

BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài KHCN cấp Trường là cơ sở để hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài phải phản ánh đầy đủ ...

Đăng lúc: 2017-03-03 18:29:07 | Chuyên mục: Nghiên cứu - khoa học

Đăng lúc: 1970-01-01 08:00:00 | Chuyên mục: Nghiên cứu - khoa học