Quyết định hỗ trợ chi phí học tập từ kỳ II, năm học 2016-2017 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo thi đỗ vào trường Đại học

Căn cứ Quyết định số 395/ QĐ- ĐHTN-HSSV, ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên về việc hỗ trợ chi phí học tập từ kỳ II, năm học 2016-2017 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo thi đỗ vào trường Đại học. Nội dung chi tiết xem tại đây

Blog Attachment

Leave us a Comment