Quyết định trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ II, năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy.

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-ĐHNL-HSSV, ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên về việc trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ II, năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy. Nội dung quyết định và danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội xem tại đây

Blog Attachment

Leave us a Comment