Quyết định về việc miễn, giảm học phí từ kỳ II, năm học 2016-2017 cho SV hệ chính quy

Căn cứ vào Quyết định số 393/QĐ/ĐHNL-HSSV, ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên về việc miễn, giảm học phí từ kỳ II, năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy. Nội dung Quyết định và danh sách sinh viên được miễn, giảm xem tại đây

Blog Attachment

Leave us a Comment