Quyết định về việc sửa đổi khoản 1 điều 12 Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 756/QĐ-ĐT ngày 21 tháng 08 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm

Quyết định về việc sửa đổi khoản 1 điều 12 Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 756/QĐ-ĐT ngày 21 tháng 08 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm. Chi tiết quyết định xem tại đây

Blog Attachment

Leave us a Comment