Quyết định v/v Ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học Quy định miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần tiếng Anh đối với sinh viên hệ chính quy trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

Quyết định v/v Ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học Quy định miễn học,  miễn thi và chuyển điểm học phần tiếng Anh đối với sinh viên hệ chính quy trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái NguyênQuyết định v/v Ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học Quy định miễn học,  miễn thi và chuyển điểm học phần tiếng Anh đối với sinh viên hệ chính quy trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

Căn cứ Quyết định số: 1096 /QĐ-ĐT của Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên ngày 22 tháng 08 năm 2017  v/v ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học Quy định miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần tiếng Anh đối với sinh viên hệ chính quy trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên. Chi tiết xem tại đây

Blog Attachment

Leave us a Comment