The use of magnetic nanocomposite in Fenton reaction for catalytic degradation of methylene blue

Tên khóa luận: The use of magnetic nanocomposite in Fenton reaction for catalytic degradation of methylene blue

Tên sinh viên: Khương Nam Thái

Lớp: K42 – CTTT

Ngành: Khoa học và quản lý môi trường

Người hướng dẫn: Phó Giáo sư – Tiến sĩ Huang Yu-Fen & Tiến sĩ Đỗ Thị Ngọc Oanh

Tải khóa luận tại đây.

Leave us a Comment