The Use soil as the adsorbent to understand the capacity toward copper ions adsorption

Tên khóa luận: The Use soil as the adsorbent to understand the capacity toward copper ions adsorption

Tên sinh viên: Lưu Thị Thùy Linh

Lớp: K42 – CTTT

Ngành: Khoa học và quản lý môi trường

Người hướng dẫn: Giáo sư Ruey An Doong & Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải

Tải khóa luận tại đây.

Leave us a Comment