Công văn mở lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho quần chúng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới

Thực hiện Công văn Số: 18 – CV/ĐU, ngày 05  tháng 04 năm 2017 của Đảng ủy Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên V/v mở lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho quần chúng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới, chi tiết xem tại đây

Blog Attachment

Leave us a Comment