Thông báo về rà soát sinh viên tham gia BHYT

Thông báo rà soát sinh viên chưa tham gia đóng BHYT bắt buộc tại đây

Đề nghị lớp trưởng các lớp rà soát số lượng sinh viên chưa tham gia BHYT  và triển khai thu tiền để đảm bảo quyền lợi cho các bạn sinh viên.

Leave us a Comment