Thông báo về việc thuê lễ phục tốt nghiệp, cấp bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm

Phòng công tác HSSV gửi thông báo đến các bạn SV đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp trong thời gian tới về việc : thuê lễ phục tốt nghiệp, cấp bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Blog Attachment

Leave us a Comment