Thông báo v/v hoàn chỉnh hồ sơ nhập học còn thiếu của sinh viên K49

Thông báo v/v hoàn chỉnh hồ sơ nhập học còn thiếu của sinh viên K49

Căn cứ thông báo số: 1147 TB/HSSV của Nhà trường ngày 08 tháng 09 năm 2017 v/v hoàn chỉnh  hồ sơ nhập học còn thiếu của lớp K49

Để đảm bảo công tác quản lý và kiểm tra hồ sơ sinh viên, Nhà trường đề nghị BCN các Khoa, Văn Phòng CTĐTCLC triển khai tới GVCN&CVHT thông báo cho sinh viên K49 khi nhập học còn thiếu một trong các mục hồ sơ sau:

  1. Học bạ bản chính + bản sao
  2. Bằng THPT (bản chính + bản sao)
  3. Giấy khai sinh bản sao hợp lệ
  4. Giấy báo trủng tuyển (Bản photo)
  5. Chứng minh thư photo
  6. Lý lịch học sinh, sinh viên

Ban cán sự các lớp lập danh sách và thu hồ sơ sinh viên còn thiếu gửi lên trường qua phòng Công tác HSSV( gặp cô Thủy, tầng 3 – Nhà trung tâm) trước ngày 20 tháng 09 năm 2017.

Đến hết thời gian trên,  những sinh viên không bổ sung các mục hồ sơ còn thiếu Nhà trường sẽ xử lý theo quy chế. Chi tiết thông báo xem tại đây

Blog Attachment

Leave us a Comment