Using GIS to manage the water quality of aquaculture in Ha Long Bay, Quang Ninh province

Tên khóa luận: Using GIS to manage the water quality of aquaculture in Ha Long Bay, Quang Ninh province

Tên sinh viên: Nguyễn Mạnh Cường

Lớp: K42 – CTTT

Ngành: Khoa học và quản lý môi trường

Người hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Văn Hữu

Tải khóa luận tại đây.

Leave us a Comment